Regelement NK Schoolsport

Regelement NK Schoolsport


Eisen vanuit het platform aan de organiserende scholen van een NK

Inschrijftermijn

De inschrijftermijn sluit vier weken voor een NK. Vanuit het streven om elke mbo-school de mogelijkheid te geven deel te nemen aan de NK ’s en tegelijkertijd de organisatie de kans te geven het NK gedegen voor te bereiden, hanteren we een ruime inschrijftermijn. Een mbo-school kan en mag de sluitingstermijn verkorten tot één week voor het NK en communiceert dit met de themaleider Schoolsport.

Aanmelden
Aanmelden voor het NK geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier voor het betreffende NK op de website van het Platform Sport & Gezonde Leefstijl door de sportcoördinator en/of verantwoordelijke voor het thema schoolsport van iedere MBO opleiding die lid is van het platform.

Op de website staat per NK informatie plus de contactpersoon waar eventueel meer informatie is op te vragen. Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier op de website en kan alleen gedaan worden door een docent of sportcoördinator. De inschrijfformulieren staan ieder jaar vanaf eind oktober op https://www.sportengezondeleefstijl.nl/, tenzij anders aangegeven op de website.

Betalingsafspraken (facturering)
Voor de realisatie van een NK is in alle gevallen inschrijfgeld noodzakelijk. De hoogte van het inschrijfgeld wordt jaarlijks bepaald door de werkgroep Schoolsport en is voor alle individuele NK's  € 15,- per deelnemer en per team € 85,- . Hiervoor verstuurt de organiserende mbo-school een digitale factuur aan de deelnemende mbo-scholen. De deelnemende school is verplicht bij inschrijving zijn digitale factuuradres op te geven. Bij het niet voldoen aan de betaling van het vooraf afgesproken bedrag in de gestelde termijn moet een sanctie opgelegd worden. Dit kan (uiteindelijk) uitsluiting van de (verdere) NK  ’s tot gevolg hebben.

Verantwoordelijkheden en betalingen
Deelname aan een NK valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de mbo-school, in naam waarvan deelgenomen wordt. Zowel aan de voorkant (bij de inschrijving) als bij de afronding (betaling) is een docent van de deelnemende mbo-school verantwoordelijk/aansprakelijk. De betaling geschiedt in alle gevallen door een facturatie. De deelnemende school moet dan ook het digitale adres van de crediteurenadministratie opgeven.

Multi-events
De NK ’s worden sinds 2014-2015 zo veel mogelijk gebundeld tot multi-events verspreid over het land. Een multi-event is een evenement waarbij meerdere NK ’s georganiseerd worden op één locatie en op één dag. De opening en prijsuitreiking van deze NK ’s is zoveel mogelijk gezamenlijk. Het streven is dat de sportaccommodaties aangrenzend zijn en studenten elkaar tijdens deze dag ontmoeten en bij elkaars wedstrijden kunnen kijken. Er is gekozen voor het bundelen van NK ’s tot enkele multi-events om de grote reistijden, vele begeleidingsuren en kosten voor afreizen naar de NK ’s te drukken. Maar ook om de minder goed ingeschreven NK ’s te laten profiteren van de goed lopende NK ’s en tot evenementen te komen die aantrekkelijker zijn voor onze studenten.

Nieuwe evenementen
In overleg met de themaleider Schoolsport en de werkgroep Schoolsport wordt bepaald of een mbo-school een ‘nieuw’ NK mag organiseren of een ‘oud’ NK stopt. Natuurlijk is het mogelijk om de NK ’s qua aantal uit te breiden. Tegelijkertijd moeten de haalbaarheid en wenselijkheid (o.a. qua deelnemersaantal) steeds bekeken worden. Een nieuw NK kan alleen toegevoegd worden als er daardoor een multi-event ontstaat of het NK toegevoegd wordt aan een bestaand multi-event. Een oud NK kan beëindigd worden als de studentdeelname onvoldoende is en/of dit ten goede komt aan de doorontwikkeling en groei van een nieuwe vorm van deze sport (bijvoorbeeld de straat-, trend- of beach varianten van een traditionele sport).

Een ‘oud’ NK behoort tot de organisatie van het afgelopen jaar, maar de themaleider Schoolsport kan dit NK in het kader van de doorontwikkeling naar multi-events verplaatsen naar een locatie waar al een ander NK plaatsvindt. Dit gaat altijd in overleg met de organisatoren en de werkgroep Schoolsport.
Bij een groot aantal NK ’s is sprake van een (jarenlange) traditie en kiest de mbo-school er bewust voor om op deze wijze extra aandacht te besteden aan een (kern)sport. Deze inspanningen zijn daarom altijd gerespecteerd en beloond. Met de keuze voor de ontwikkeling naar multi-events kan het zijn dat de organisatoren de organisatie van een NK moeten loslaten. Dit zal altijd in overleg met de organisatoren gaan. Er is alleen sprake van het loslaten of verplaatsen van een NK als dit de doorontwikkeling en groei ten goede komt.

Procedure
De correspondentie voorafgaand aan het NK gebeurt via de website van het platform Sport & Gezonde leefstijl en de betreffende contactpersoon voor het NK (van de organiserende school).
Bij aanvang van het nieuwe studiejaar staan alle NK ’s met datum, een korte beschrijving en contactgegevens online. Na inschrijving geschiedt alle communicatie rechtstreeks tussen de organisatie en de docentbegeleider, zodat de deelnemende spelers/speelsters/teams op de hoogte zijn van: (a) het wedstrijdreglement, (b) het wedstrijdschema, (c) de wedstrijdlocatie en (d) overige noodzakelijke informatie zoals bijvoorbeeld de inschrijfkosten en de geldende schoolregels.

PR
Zichtbare reclame platform Sport & Gezonde leefstijl mbo:
Tijdens de uitvoering van een evenement mag een school natuurlijk zijn eigen logo’s uitdragen. Wel stelt het platform Sport & Gezonde leefstijl het op prijs als ook het logo van het platform te zien is tijdens het NK. Het logo van het platform kunnen NK-organisatoren opvragen via info@sportengezondeleefstijl.nl.

Gebruik logo’s op posters en aanverwanten.
De organiserende school moet bij het opstellen van een programmaboekje het format van het platform Sport & Gezonde leefstijl hanteren. Hierin staat in de kop- en voettekst het logo van de organiserende school en het logo van het platform.

Sponsoren
Sponsoren specifiek gekoppeld aan een evenement
Wanneer de organiserende school zelf sponsoren heeft benaderd en bereid heeft gevonden om zich aan het evenement te verbinden dan moet de school dit vooraf communiceren met de themaleider Schoolsport. Hij beoordeelt, eventueel samen met de werkgroep Schoolsport, vervolgens of de sponsor past bij de kernwoorden gezondheid, bewegen, sport en gezonde leefstijl.

Communicatie

Nieuwsbericht
Elke organiserende school moet binnen vijftien werkdagen na afloop van het NK een artikel aanleveren met minimaal één foto van het evenement voor op de site van het platform. De school kan dit aanleveren via schoolsport@mboraad.nl. In het artikel moet in ieder geval antwoord worden gegeven op de volgende vragen:
Om welk NK gaat het?
Welke school heeft het NK gewonnen? Welke scholen eindigden op plaats twee en drie?
Waar en wanneer was het NK?
Wie organiseerde het NK?

Website platform
De organisator van een NK levert voor 1 oktober in ieder geval de volgende informatie aan voor de pagina over dat NK op www.sportengezondeleefstijl.nl.
Datum en tijd
Plaats
Naam organiserende mbo-school
Korte beschrijving van het NK: wie kunnen zich inschrijven, op welk(e) niveau(s) kunnen deelnemers meedoen, en andere informatie die van belang is.
Foto van de betreffende sport, eventueel van een eerder gehouden NK.
Contactgegevens (naam, functie, mailadres en telefoonnummer) van de persoon waarbij mensen meer informatie kunnen vragen.
Welke mbo-scholen deden mee?
Extra activiteiten zoals workshops en clinics?
Eventueel: quote van winnaar/organisator